Phong Thủy

Nhẫn bát nhã tâm kinh mạ vàng 2019 – Mua ở đâu? Giá bao nhiêu?

Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh (hay còn gọi là nhẫn vàng khắc bát nhã tâm kinh) được hiểu một cách đơn giản là những chiếc nhẫn được khắc Bát Nhã Tâm Kinh (tiếng phạn: Maha Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra) lên đó. Khác với bùa Money Amulet (một loại bùa có linh tính giúp đem lại may mắn, tài lộc cho mọi người có nguồn gốc ở Thái Lan) Bát – Nhã – Ba – La – Mật – Đa tâm kinh là bài kinh phổ thông được tụng đọc tại các chùa và được nhiều người học thuộc theo hệ thống Phật Giáo Đại Thừa.

Ở bài viết này mình sẽ nói về những chiếc nhẫn thú vị mang cả ý nghĩa thời trang và phong thủy được khắc Bát Nhã Tâm Kinh lên đó, nhưng trước khi đeo chiếc nhẫn trên tay bạn nên am hiểu một chút về Bát Nhã Tâm Kinh là gì đã…

[toc]

1. Bát Nhã Tâm Kinh là gì?

Theo wikipedia, bát – nhã – ba – la – mật – đa tâm kinh có thời điểm ra đời từ năm 100 TCN đến thế kỷ thứ 2 và một số tác giả cho rằng bài kinh này do bồ tát Long Thụ (Nàgàrjuna) viết.

Bản Bát Nhã Tâm Kinh phổ biến nhất ở Việt Nam là bản kinh của Trung Quốc do sư Trần Huyền Trang (Đường Tam Tạng) Thỉnh về đã dịch lại vào năm 649

Kinh cũng đã được sự chú giải của rất nhiều sư ở nhiều quốc gia. Riêng ở Việt Nam, người chú giải Bát Nhã Tâm Kinh đầu tiên là thiền sư Đạo Tuân Minh Chánh ở chùa Bích Động (tỉnh Ninh Bình).

Bản phiên âm tiếng Phạn:

A-ri-a-wa-lo-ki-te-swa-ra Bo-di-sat-twa Gam-bi-ram Pra-nha-pa-ra-mi-ta Cha-ryam Cha-ra-ma-no Vy-a-wa-lo-ki-te sma Pan-cha Skan-dah Ah-sam-ts-cha Swa-ba-va-sun-ni-an Pa-sia-ti-sma I-ha sa-ri-pu-tra Ru-pam Sun-niat Sun-ny-a-ta-wa-ru-pam Ru-pan-na Pri-ta Sun-ny-a-ta Sun-nya-taya Na Pri-sha Ru-pam, Ya-ru-pam Sa Sun-nya-ta Ya Sun-nya-ta sa Ru-pam E-vam e-va ve-da-na Sam-ja Sam-ska-ra Vi-nha-nam I-ha Sa-ri-pu-tra Sa-va-dah-ma Sun-nya-ta-lak-cha-na, A-nu-pa-na, A-ni-ru-da, A-ma-la A-vi-ma-la, A-nun-na A-pa-ri-pu-na Tas-ma Cha-ri-pu-tra Sun-nya-tayam Na Ru-pam Na Ve-da-na Na Sam-jna Na Sam-ska-ra Na Vi-nha-nam. Na Cha-su So-tra Gra-na Ji-va Kaya Ma-nam-si Na Ru-pa Sab-da Gan-da Ra-sa Spra-sta-vy-a Da-mah Na Cha-su Da-tu Ya-van Na Ma-no-vi-nha-na Da-tu Na A-vi-dya Cha-yo Ya-van Na Ja-ra Ma-ra-nam Na Ja-ra Ma-ra-na Cha-yo Na Du-kha Sam-mu-da-ya Ni-ro-da Ma-ga Na jna-nam Na Pra-ti Na A-p-ra-ti Tas-ma Cha-ri-pu-tra A-pra-ti-va Bo-di-sat-twa-si-a Pras-nha-pa-ra-mi-ta A-sri-tya Vi-ha-ra-tya-si-ta-a-va-ra-na Si-ta-a-va-ra-na Na-sti-va A-tras-tro Vi-pa-ry-a-sa A-ti-kran-to Nis-sha Ni-va-na Pra-tah Try-a-dva-vi-ava-sti-ta Sa-va-bu-da Pra-nha-pa-ra-mi-ta As-ri-tia A-nu-ta-ram Sam-yak-sam-bo-di A-bi-sam-bo-dah Tas-ma Jna-ta-vy-am Pras-nha-pa-ra-mi-ta Ma-ha man-tra Ma-ha-vi-dya man-tra Nu-ta-ra-man-tra Sam-a-sa-ma-man-tra Sa-va Du-kha Pra-sam-ma-na Sa-tyam A-mi-tia-twa Pras-nha-pa-ra-mi-ta U-to man-tra Ta-dya-tha: Ga-te Ga-te Pa-ra-ga-te Pa-ra-sam-ga-te Bo-di-swa-ha

Bản tiếng Hán:

般 若 波 羅 蜜 多 心 經.
觀 自 在 菩 薩。行 深  般  若 波  羅  蜜 多 時 。照 見 五 蘊 皆 空 。度 一 切 苦 厄。舍 利 子。色 不 異 空。 空 不 異 色。色 即  是空 。 空 即  是 色。受 想 行 識  亦 復 如 是. 舍 利 子。是  諸 法  空 相 。不 生 不 滅。不 垢  不 淨 。不 增 不 減。是 故  空 中 無 色。無 受 想 行 識。無 眼  耳 鼻 舌 身  意。無 色 聲 香 味 觸 法。無 眼 界 。 乃 至 無 意 識  界 。無 無明 。亦 無  無明 盡。乃至 無  老 死。亦 無 老 死 盡。無 苦 集 滅道 。無 智 亦 無 得。以 無 所 得 故。菩 提 薩 埵 。依 般 若 波 羅 蜜 多 故。心 無  罣 礙  。無 罣 礙 故。無 有 恐怖。遠 離 顛 倒 夢 想。究 竟 涅  槃。三 世 諸 佛。依 般 若  波 羅  蜜 多 故。得 阿 耨 多羅 三 藐 三 菩 提。故 知 般 若 波  羅 蜜  多。是 大 神 咒 。是 大 明咒 。是 無  上咒。是  無 等 等 咒 。能 除  一 切  苦。真 實 不 虛  。故 說  般 若 波 羅  蜜 多 咒。即 說 咒曰。揭 諦  揭 諦。 波  羅 揭 諦  。波 羅  僧 揭 諦。菩 提 薩 婆 訶。
(Bản này của sư Đường Tam Tạng dịch và là bản được khắc trên những chiếc Nhẫn Bát Nhã tâm kinh)

Bản phiên âm tiếng Hán Bát Nhã Tâm Kinh:

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách

Xá Lợi tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị khôngkhông tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị

Xá Lợi tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnhbất tăng bất giảm

Thị cố không trung, vô sắcvô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giớinãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc, vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố vô hữu khủng bốviễn ly điên đảo mộng tưởngcứu cánh Niết bàn

Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba la mật đa cố đắc A nậu Ða la tam miệu tam Bồ đề

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: “Yết đế, yết đếba la yết đếba la tăng yết đếBồ đềtát bà ha.”

Bản dịch tiếng việt Bát Nhã Tâm Kinh:

Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.

Xá Lợi Tử! Tướng không các pháp đây, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Cho nên, trong không, không sắc, không thọ, tưởng, hành, thức; không mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không nhãn giới cho đến không ý thức giới; không vôminh cũng không vô minh hết; cho đến không già chết, cũng không già chết hết; không khổ, tập, diệt, đạo; không trí cũng không đắc.

Bởi không sở đắc, Bồ tát nương Bát nhã ba la mật đa, nên tâm không mắc ngại; vì không mắc ngại nên không sợ hãixa lìa mộng tưởng điên đảorốt ráo niết bàn. Chư Phật ba đời nương Bát nhã ba la mật đa nên chứng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

Nên biết Bát nhã ba la mật đa là chú thần lớn, là chú minh lớn, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, trừ hết mọi khổ ách, chắc thật vì không dối.

Nên nói chú Bát nhã ba la mật đa, nên nói chú rằng: Yết đếYết đếBa la Yết đếBa la tăng Yết đếBồ đềTát bà ha.

Triết lý Bát Nhã Tâm Kinh

Sư thầy Thích Nhật Từ giải thích triết lý của Bát Nhã Tâm Kinh

2. Tổng quan Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

Nguồn gốc, xuất xứ:

Hiện nay trên thị trường Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh có nguồn gốc rất phong phú như Trung Quốc, Thái Lan, Tây Tạng, Việt Nam… Và được bán với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì Nhẫn có nguồn gốc đầu tiên cùng với chất lượng tốt nhất được sản xuất từ Thái Lan nên bài viết này mình chỉ nói về Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh có nguồn gốc từ Thái Lan đã được những nhà sư Thái Lan trì chú.

Ý nghĩa khi đeo Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

Ý nghĩa phong thủy:

Theo Đại Trí Độ Luận nói rằng: “Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật. Trong cha mẹ thì công của mẹ rất nặng, thế nên Phật dùng Bát Nhã làm mẹ”. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ở trong đời, nói Kinh Đại Bát Nhã. Phần rút gọn của Kinh Đại Bát Nhã là Kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương lại rút gọn thành Tâm Kinh. Bởi thế Kinh Đại Bát Nhã, Kinh Kim Cương, Tâm Kinh… thật ra là sự trình bày của một hệ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hai lần chuyển bánh xe Pháp đều là Pháp Môn Bát Nhã.
Điều này cũng là Phật Mẫu sinh ra tất cả chư Phật. Do đó Pháp Lực của Ngài là to lớn phi thường, ban cho Trí Tuệ vô cùng vô tận. Cho nên khi bạn đeo Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh trì niệm thì sẽ tự nương vào Phật hiển thị sức mạnh và trí tuệ, có năng lực tiêu trừ mọi khổ đau, bạn sẽ được an lạc.

Ý nghĩa thời trang:

Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh trong năm 2019 sẽ là món trang sức mới lạ vô cùng độc đáo. Chiếc nhẫn chính là điểm nhấn tạo cho bạn sự khác biệt trong mắt mọi người. Bên cạnh đó với thiết kế đẹp mắt Nhẫn Vàng Bát Nhã Tâm Kinh sẽ là món trang sức sang chảnh rất phù hợp để đeo trong những ngày tết 2019.

Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh lừa đảo

Nhìn chung Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh là món trang sức phong thủy ý mang ý nghĩa về giá trị tinh thần cho người đeo nhưng bên cạnh đó vì mục đích bán hàng có một số trang web đã cố ý nói quá về những công dụng thần kỳ mà chiếc nhẫn mang lại.

nhẫn bát nhã tâm kinh
Nhẫn bát nhã tâm kinh lừa đảo bán tràn ngập thị trường

Hiện nay Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh được bán tràn lan trên thị trường khiến những người có nhu cầu sở hữu một chiếc vô cùng hoang mang và gặp khó khăn để tìm mua cho mình một chiếc Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh chuẩn.

Đa phần mọi người với tâm lý “ham đồ rẻ” mua phải những chiếc nhẫn giá rẻ kém chất lượng được sản xuất “công nghiệp” có nguồn gốc từ Trung Quốc sau một thời gian sự dụng đều bị phai màu, ngoài ra còn một số trường hợp nhẫn bị cong chỉ sau vài ngày sử dụng.

Mua Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Ở Đâu – Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh giá bao nhiêu?

lướt qua một vòng trên Internet Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh được rất nhiều website chào bán với các mức giá và hình dáng khác nhau (giá từ 100.000 đồng đến vài triệu). Tuy nhiên bài viết này mình giới thiệu những chiếc nhẫn không hề rẻ hơn giá thị trường có nguồn gốc từ Thái Lan – Đất nước được mệnh danh là xứ sở chùa vàng.

Thái Lan cũng chính là nơi tạo ra những chiếc Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh đầu tiên và được những vị cao tăng trì chú. Còn trì chú là gì ư? Hiểu một cách đơn giản là được những vị cao tăng niệm đi niệm lại những câu mật chú của đạo phật lên chiếc nhẫn.

Hiện tại một chiếc Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh chuẩn Thái Lan đã được trì chú được bán với giá 850.000 đồng. Không những vậy, hiện tại đang có chương trình mua 1 tặng 1 dành cho khách hàng đăng ký mua hàng tại trang web của nhà cung cấp, mình sẽ để thông tin trang web và cách đặt hàng ở dưới bài viết này cho những ai có nhu cầu mua hàng.

Hướng dẫn đặt mua Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

Để đặt mua một chiếc Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh rất đơn giản, bạn chỉ cần ấn vào nút “Đăng ký nhận tư vấn mua nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh” mình để bên dưới để đến trang đặt hàng của nhà phân phối.

Đăng ký nhận tư vấn mua nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

Sau khi truy cập vào trang web của nhà phân phối, bạn tìm đến phần đăng ký mua hàng nhập đầy đủ họ tên và số điện thoại vào đó và ấn gửi. Vậy là xong, toàn bộ thông tin đăng ký mua hàng của bạn đã được gửi đến hệ thống, nhân viên tư vấn sẽ gọi cho bạn trong 24h để tư vấn trực tiếp cho bạn.

Một số hình ảnh Nhẫn Bát Nhã Tâm kinh đến tay người dùng:

ảnh thực tế khách hàng cung cấp

Đăng ký nhận tư vấn mua nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

Bải hát về Bát Nhã Tâm Kinh:

Đăng ký nhận tư vấn mua nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh

57 Comments

 1. Mình cũng muốn mua, nhưng ko bt mua như thế nào, có giao hàng tận nơi ko rồi nhãn bác nhả tâm linh….. Rồi nhãn có thật như chị gugo nói ko

  Reply
  1. Author

   Lúc nhận hàng chị kiểm hàng nếu không vừa ý có thể trả lại nha chị, chị cho e sdt để được tư vấn trực tiếp.

   Reply
 2. Cho mình hỏi nhẫn bát nhã đeo vào cổ có linh nghiệm như đeo tay ko .nhẫn mua ở là chính hãng .vơigias bao nhiêu

  Reply

Post Comment

DMCA.com Protection Status